Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Procedura wydawnicza

 1. Zgłoszenie tekstu odbywa się drogą elektroniczną poprzez Akademicką Platformę Czasopism. Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania tekstu znajdują się tutaj, natomiast instrukcje dotyczące przesłania pliku tutaj.
 2. Złożona publikacja zostaje poddana wstępnej wewnętrznej ocenie merytorycznej i technicznej. Redakcja decyduje czy zaprezentowany tekst jest zgodny z profilem czasopisma.
 3. Po wstępnej akceptacji artykuł zostaje poddany weryfikacji przez program antyplagiatowy iThenticate, następnie wynik jest interpretowany przez członków Redakcji. Ostateczną decyzję o dopuszczenia tekstu do dalszej weryfikacji podejmuje Redaktor Naczelny.
 4. Do recenzji zewnętrznej kierowane są następujące typu tekstów: Artykuły, Materiały, Dyskusje, Artykuły recenzyjne. Teksty publikowane w pozostałych działach są oceniane przez redaktorów czasopisma pod kątem zgodności z profilem „Klio”, lecz nie są kierowane do zewnętrznych recenzentów.
 5. Następnie artykuł zostaje poddany ocenie zewnętrznej. W przypadku artykułów Redakcja powołuje dwóch recenzentów, którzy są specjalistami z zakresu poruszanej tematyki. Utwory recenzowane są anonimowo – autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind rewiev). Więcej na temat procedury recenzyjnej znajdziesz tutaj. Proces ten trwa zazwyczaj około miesiąca.
 6. Recenzent rekomenduje Redakcji odrzucenie, przyjęcie lub przyjęcie tekstu po dokonaniu poprawek.
 7. W przypadku rozbieżnych opinii Redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu. W przypadku wątpliwości  powoływany jest trzeci recenzent.
 8. Jeżeli recenzent zalecił wprowadzenie zmian Redakcja ustala z autorem ich zakres oraz termin ich wprowadzenia. W przypadku gdy Autor odmawia wprowadzenia zmian, Redakcja ma możliwość rezygnacji z opublikowania tekstu.
 9. Dalszy proces wydawniczy obejmuje następujące etapy:
  • opracowanie językowo/techniczne;
  • korekta autorska tekstu – autor akceptuje lub odrzuca poprawki redaktorskiego;
  • korekta składu przeprowadzana przez Redakcję;
  • druk publikacji (wersja pierwotna);
  • zamieszczenie publikacji na Akademickiej Platformie Czasopism

 

W razie decyzji o rezygnacji z publikacji tekstu, na którymkolwiek z etapów,  Autor zostaje niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie.

Średni czas od momentu wysłania tekstu do publikacji trwa 6 miesięcy. Jest to proces złożony i wielotorowy.  

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym