Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Procedura recenzowania

 1. Teksty zgłoszone do redakcji „Klio. Czasopisma poświęconego dziejom Polski i powszechnym” recenzowane są za pośrednictwem systemu obsługi czasopism, czyli przez Akademicką Platformę Czasopism (APCz). Instrukcję obsługi APCz dla recenzentów znajdziesz tutaj.
 2. Recenzowane działy w „Klio” to: Artykuły, Materiały, Dyskusja, Artykuły recenzyjne. Teksty publikowane w pozostałych działach są oceniane przez redaktorów czasopisma pod kątem zgodności z profilem „Klio”, lecz nie są kierowane do zewnętrznych recenzentów.
 3. Redakcja przyjmuje, że w przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jedną osobę, wkład każdego autora w przygotowanie tekstu jest równy. Jeśli jest inaczej, autorzy są zobowiązani do powiadomienia o tym redakcję "Klio", podając procentowy udział każdego autora w powstanie tekstu.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do wstępnej weryfikacji tekstów oraz odrzucenia artykułów niezgodnych z tematyką publikowaną czasopiśmie. Do dalszej oceny kierujemy teksty, które:

- mają kompletny aparat naukowy (przypisy i bibliografię) przygotowany zgodnie z instrukcją wydawniczą,

- mają jasno określony cel i tezę,

- napisane zostały w oparciu o rzetelną analizę źródeł i/albo stanowią krytyczny przegląd dotychczasowego stanu badań

- dotyczą kwestii ważnych dla rozwoju dyscypliny.

 1. Artykuły wstępnie zaakceptowane przez Redakcję kierowane są (anonimowo) do dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku rozbieżnych opinii Redakcja powołuje trzeciego recenzenta. W niektórych przypadkach zasięgamy (anonimowo) specjalistów, którzy mogą ocenić wybrane, szczegółowe aspekty artykułu (poprawność przedstawionych danych statystycznych, interpretację źródeł, poprawność przesłanych materiałów kartograficznych, jakość tłumaczenia itp.). Teksty publikowane w działach Materiały, Dyskusja, Artykuły recenzyjne oceniane są przez jednego recenzenta zewnętrznego.
 2. Recenzje przygotowywane są w oparciu o formularz recenzji. Recenzent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego recenzowanego artykułu. Redakcja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu. Recenzent może wskazać jedną z kilku ścieżek postępowania z ocenianym tekstem:

- rekomendować przyjęcie tekstu do druku bez zmian

- rekomendować przyjęcie do tekstu z drobnymi zmianami

- rekomendować przyjęcie do tekstu po znacznych zmianach wprowadzonych w tekście

- polecić tekst do publikacji w innym czasopiśmie, którego profil bardziej odpowiada tematyce tekstu

- polecić odrzucenie tekstu z uwagi na jego liczne wady.

UWAGA

Jeśli opinie dwóch recenzentów są niezgodne, prosimy o ocenę tekstu przez trzeciego recenzenta. W każdym przypadku recenzent może dodać szczegółowe uwagi do ocenianego tekstu, które przekazywane są autorowi anonimowo z prośbą o komentarz i uwzględnienie sugerowanych poprawek. Recenzenci nie otrzymują tekstów ponownie po poprawkach wprowadzonych przez autorów, chyba, że poproszą o to redakcję. Decyzję o tym, czy tekst w ostatecznej wersji nadaje się do publikacji podejmuje redakcja. Jeśli wprowadzone poprawki są znaczące, redakcja może podjąć decyzję o powołaniu kolejnych recenzentów, lub też ponownie zwrócić się do tych samych recenzentów o dalsza konsultację tekstu.

 1. Wybierając recenzentów dla każdego tekstu, kierujemy się ich specjalizacją naukową. Każdy z naszych recenzentów jest pracownikiem naukowym z doświadczeniem w prowadzeniu badań historycznych, publikującym wyniki własnych badań. Każdy z naszych recenzentów ma przynajmniej stopień doktora.
 2. Nasi recenzenci zwracają uwagę na konstrukcję tekstu. Prosimy ich o ocenę kompletności wykorzystanej literatury, jakości analizy źródeł, poprawności postawionych pytań badawczych. Prosimy recenzentów o zwrócenie uwagi na to, czy wnioski są poprawnie skonstruowane. Pytamy ich również o to, czy ich zdaniem artykuł jest poprawnie napisany i czy wnosi nowe ustalenia do debaty naukowej. Przede wszystkim jednak prosimy recenzentów o ocenę tego, czy zgłoszony tekst jest zgodny z profilem kwartalnika i czy warto opublikować go w „Klio”.
 3. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku w konkretnym tomie „Klio”. Decyzję podejmujemy w oparciu o rzetelną analizę przygotowanych recenzji oraz w zgodzie z planami wydawniczymi kwartalnika. Może się zdarzyć, że redakcja zdecyduje się opublikować tekst, który otrzymał kontrowersyjne recenzje, jeśli z jakiegoś powodu uznamy, że jest to tekst ważny dla debaty naukowej. Jesteśmy świadomi, że takie decyzje są ryzykowne. Sądzimy jednak, że otwarta debata naukowa wymaga niekiedy takiego postępowania.
 4. O kolejnych etapach procedury kwalifikacyjnej autorzy są informowani pocztą elektroniczną.
 5. Dla wszystkich recenzowanych tekstów zapewniamy podwójną ślepą specjalistyczną recenzję [double blind peer review], co oznacza, że autorzy nie znają tożsamości recenzentów, recenzenci zaś nie wiedzą, kto jest autorem ocenianego tekstu. Za zapewnienie anonimowości odpowiedzialności odpowiedzialni są sekretarze redakcji. Autorzy przesłanych tekstów mają obowiązek przekazać pliki bez danych osobowych. Recenzenci proszeni są o nieujawnianie żadnych informacji o ocenianym tekście w trakcie prac redakcyjnych, aż do momentu jego publikacji. Decyzję o ujawnieniu odpowiednich informacji w przypadku wykrycia plagiatu podejmuje redakcja „Klio”.
Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym