Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Jak przygotować tekst do wysłania?

Wymagania edytorskie

Przesyłane do Redakcji teksty, oryginalne, kompletne i wcześniej niepublikowane prosimy przygotowywać następująco:

 

Tekst powinien zostać sformatowany według schematu:

 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12, w przypisie – rozmiar 10;
 • marginesy 2,5 cm;
 • interlinia w tekście głównym (odstęp między wierszami): 1,5;
 • interlinia w przypisach: 1;
 • tekst wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu);
 • czarny kolor czcionki;
 • odstępy między znakami – standardowe, 0 pkt;
 • akapity – wcięcie 1,25 cm;
 • prosimy nie stosować numeracji stron.

 

Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków ze spacjami), artykułów recenzyjnych – 10 stron A4 (max. 20 000 znaków ze spacjami), recenzji – około 5 stron A4 (max. 15 000 znaków ze spacjami).

 

Do tekstu przesłanego w formie elektronicznej należy dołączyć:

 • streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości do 700 znaków ze spacjami;
 • krótką notę biograficzną o autorze, zawierającą informacje o zainteresowaniach badawczych autora, dotychczasowych publikacjach (dotyczy wyłącznie autorów artykułów);
 • bibliografię;
 • słowa kluczowe (od 3 do 5) w języku polskim i angielskim;
 • numer ORCID autora;
 • aktualny adres do korespondencji, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (w przypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej).

Na początku pierwszej strony przesłanego tekstu należy umieścić:

 • w przypadku artykułu w lewym górnym rogu powinny znaleźć się imię i nazwisko autora, następnie: tytuł artykułu w języku polskim, tytuł artykułu w języku angielskim, streszczenie artykułu w językach angielskim oraz polskim, słowa kluczowe w języku angielskim, słowa kluczowe w języku polskim;
 • artykuł recenzyjny powinien zawierać tytuł w językach polskim i angielskim, streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
 • w przypadku recenzji pierwszym elementem w tekście powinna być informacja bibliograficzna dotycząca recenzowanej książki: imię (rozwinięte) i nazwisko autora recenzowanej pracy, pełny tytuł według strony tytułowej; gdy recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłowej, po tytule podajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców; jeśli praca jest wielotomowa – liczbę tomów lub części cyframi arabskimi, miejsce i rok wydania, nazwę wydawnictwa, liczbę stron, ewentualnie nazwę serii wydawniczej; w przypadku dzieł obcojęzycznych – zapis zgodny z kartą tytułową recenzowanej pracy; imię i nazwisko oraz afiliację autora prosimy umieścić pod treścią recenzji.

Aparat naukowy

Przypisy

Bibliografia załącznikowa

Instrukcja wydawnicza dla tekstów w języku angielskim

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym