Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Licencje i otwarty dostęp

Wszystkie teksty publikowane w „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” publikowane są w otwartym dostępie, bez okresu karencji. Każdy tom kwartalnika dostępny jest zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Obie wersje są tożsame. W „Klio” obowiązuje licencja Creative Commons (CC BY-ND 3.0). Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK.

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/

Autorzy zachowują prawo do dysponowania utworem. Więcej informacji na stronie Sherpa Romero.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego w następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;
  • reprodukowanie (zwielokrotnienie) Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego drukiem i techniką cyfrową (e-book, audiobook);
  • wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;
  • wprowadzenie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego do pamięci komputera;
  • rozpowszechnianie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Creative Commons (CC BY – ND 3.0) poprzez platformę cyfrową Wydawnictwa Naukowego UMK oraz repozytorium UMK.

Korzystanie przez Licencjobiorcę z utrwalonego Utworu ww. polach nie jest ograniczone czasowo ilościowo i terytorialnie.

Więcej na temat licencji CC BY-ND znajdziesz tu.

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym