Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 9

KLIO 9 (2007)

 

Artykuły

Aleksander Demandt (Berlin), Platon i wino 

Wiesław Nowosad (Toruń), Rajmund Przybylak, Kazimierz Marciniak, Krzysztof Syta (Toruń), Diariusz Jana Antoniego Chrapowickiego jako źródło do badań klimatu Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku 

Frédéric Dessberg (Paryż), Mariusz Wołos (Toruń), Francusko-sowieckie i polsko-sowieckie negocjacje w sprawie zawarcia paktów o nieagresji w latach 1925-1927 

Sabina Bober (Lublin), Nominacja biskupia ks. Ignacego Tokarczuka – przeoczenie władz czy manewr? 

 

Źródła

Małgorzata Muzińska (Toruń), Interpretacja mitu o Asterii w hymnie do Delos Kallimacha

Janusz Tandecki (Toruń), Problemy współczesnego edytorstwa źródeł historycznych w Polsce

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

Zdzisław Noga: Aivas Ragauskas, Vilniaus miesto valdantysis elitas XVII a. antrojoje puseje (1662-1702 m.), Vilnius 2002, ss. 477

Zygmunt Szultka: Tomasz Nowicki, Słownik historyczny rządców parafii archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 100, Lublin 2003, ss. 295

Zdzisław Noga: Dietrich W. Poeck, Rituale der Ratswahl. Zeichen und Zeremoniell der Ratssetzung in Europa (12.-18. Jahrhundert), Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 2003, ss. 364

Marzena Olesińska: Małgorzata Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1: Polska Zachodnia i Północna, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004, ss. 393

Agnieszka Zielińska-Nowicka: Michał Kopczyński, Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2005, ss. 215

Dariusz Kaczor, Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku w XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Officina Ferberiana, Gdańsk 2005, ss. 448

Katarzyna Pękacka-Falkowska: Martina Thomsen, Zwischen Hauptwache und Stockhaus. Kriminalität und Strafjustiz in Thorn im 18. Jh., Marburg 2005, ss. 344

Joanna Matyasik: Leszek Andrzej Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, Lublin 2005

Małgorzata Szymańska-Brałkowska: Bernard Piotrowski, Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss. 222

Ilona Zaleska: Naród – tożsamość – kultura. Między konicznością a wyborem, pod red. Wojciecha J. Burszty, Krzysztofa Jaskułowskiego, Joanny Nowak, Warszawa 2005, ss. 371

 

Dyskusje i polemiki

Miron Kapral: Odpowiedź autora na recenzję książki Нaцioнaльнi гpoмaдu Львoвa XVI-XVIII cm.: coцiaльнo-npaвoвi взaємuнu, Львiв 2003

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym