Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 4

KLIO 4 (2/2003)

 

Artykuły

Jarosław Marek Spychała (Toruń), Orfeusz i orficy – zarys problematyki 

Krzysztof Mikulski, Jan Wroniszewski (Toruń), Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce w XIV-XVII wieku 

Krzysztof Kania (Toruń), Obraz Wielkiej Brytanii w sprawozdaniach stenograficznych Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922 

Jean François Soulet (Toulouse), Odnowa społeczeństwa obywatelskiego w świecie w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku 

 

Materiały

Jacek Pudliszewski (Gdańsk), Lucius Cassius Restutus - przyczynek do badań prozopograficznych weteranów i elit municypalnych w Afryce Rzymskiej

Iwona Urbańska (Toruń), Raport posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego RP w Pradze Wacława Grzybowskiego o Rusi Podkarpackiej z dnia 17 czerwca 1931 roku

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

Piotr Hanczewski (Toruń): O dalszy i dynamiczny rozwój – potrzba nowej syntezy dziejów Wielkiej Brytanii

Anna Michałek-Simińska: Jean-Claude Schmitt, Duchy. Żywi i umarli w społeczeństwie średniowiecznym, Wydawnictwo Marabut i Oficyna Wydawnicza „Volumen”, Gdańsk 2002, ss. 236

Tomasz Kempa: Henryk Lulewicz, Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588, Wydawnictwo Neriton i Instytut Historii PAN, Warszawa 2002, ss. 457

Paweł Hanczewski: Britain and the American Revolution, edited by H. T. Dickinson, Longman, London and New York 1998, ss. 257

Elimian Wiszka: Jeremiasz Ślipiec, Drogi niepodległości – Polska i Ukraina 1918-1921, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999, ss. 298

Emilian Wiszka: Jacek Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko-bolszewickiej w 1920 r., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002

Krzysztof Kania: Maria Nowak-Kiełbikowa, Konstanty Skirmunt – polityk i dyplomata, Warszawa 1998, ss. 366

Krzysztof Kania: Jan Linowski, Wielka Brytania w polityce zagranicznej Polski w latach 1945-1956, Toruń 2001, ss. 289

  1. Józef Dębiński:Jan Kujawski, Zatartym tropem… Harcerstwo i konspiracja we wspomnieniach nowomieszczanina, Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, Toruń 2002, ss. 184
Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym