Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 3

KLIO 3 (1/2003)

 

Artykuły

Wojciech Jóźwiak (Toruń), Tworzenie się grup rządzących w Bydgoszczy do połowy XV stulecia 

Izabela Siedlikowska (Opole), Przodkowie Tyszkiewiczów – problemy identyfikacji 

Aneta Niewęgłowska (Toruń), Kwestia kobieca na ziemiach polskich w XIX wieku. Stan badań 

Aušra Juriavičiute (Kowno), Walki partyzanckie na Litwie w latach 1944-1953 

 

Ankieta "Klio"

Andrzej Tomczak (Toruń), Kilka refleksji o przyszłości archiwistyki

Krzysztof Skupieński (Lublin), Przegląd stanowisk w aktualnych dyskusjach nad przyszłością kształcenia archiwistów w Polsce

Waldemar Chorążyczewski (Toruń), O archiwistykę integralną

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

Sobiesław Szybkowski (Gdańsk): Ostojowie (Mościce) ze Ściborza i inni Polacy na Węgrzech w późnym średniowieczu. Uwagi genealogiczne i prozopograficzne do prac Stanisława A. Sroki

Renata Skowrońska-Kamińska (Toruń): Księga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360-1422. Liber proscriptionum et querelarum Cifitatis Cracoviensis 1360-1422, wyd. Bożena Wyrozumska, Kraków 2001, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, "Fontes Cracovienses" 9, ss. I-XII, 202

Szymon Kazusek (Kielce): Anna Michałowska, Między demokracją a oligarchią. Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od polowy XVII do końca XVIII wieku), Warszawa 2000, ss. 350, Wydawnictwo "Dialog"

Aneta Niewęgłowska (Toruń):, Grażyna Kempa, Uwarunkowania szans życiowych kobiet na Górnym Śląsku w latach 1848-1939, Katowice 2001, ss. 195

Piotr Saja (Inowrocław): Piotr Zarzycki, Południowe Zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Warszawa 2001, ss. 400

Sylwia Grochowina (Toruń): Polityka oświatowa i naukowa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy. Studium porównawcze, pod red. Mariana Walczaka, Warszawa 2000, ss. 690

Aleksander Waszkiewicz: Die deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000. Eine Werte- und Interessengemeinschaft?, hrsg. v. Wolf-Dieter Eberwein i Basil Kerski, Leske+Budrich Verlag, Opladen 2001, ss. 219 + 29 tabel + 3 ilustracje

 

Noty bibliograficzne

Ireneusz Czarciński: Maciej Krotofil, Ukraińska Armia Halicka 1918-1920: Organizacja, wyposażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zacbodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2002. - 225 s.

Ireneusz Czarciński: Janusz Bieniak, Polskie rycerstwo średniowieczne: wybór pism, Kraków, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana 2002. - 270 s.

Ireneusz Czarciński: Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1394-1435 - Schossbucher und Lastenuerzeichnisse der Einwohner der Aitstadt Thorn von 1394 bis 1435, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Antoni Czacharowski, Toruń, Wydawnitwo UMK 2002. - 267 s.

Ireneusz Czarciński: Księgi małoletnich z lat 1376-1429- Mündelbücher aus den Jahren 1376-1429, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Toruń, Wydawnictwo UMK 2002. - 111 s.

Ireneusz Czarciński: Andrzej Radzimiński, Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa, Warszawa, DIG 2002. - 191 s.

 

Kronika naukowa

Paweł A. Jeziorski: Międzynarodowa konferencja historyczna "Obraz oraz percepcja miasta i społeczeństwa miejskiego w strefie hanzeatyckiej w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych", Toruń 11-15 DC 2002

Paweł A. Jeziorski: I Kongres Mediewistów Polskich, Toruń 16-18 DC 2002

Bogusław Bogucki: Sprawozdanie z V olsztyńskiej konferencji "Między barokiem a oświeceniem. Sarmacki konterfekt"

Marzena Liedke: "Władza i prestiż: magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku", Białystok 10-12 X 2002

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym