Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 2

KLIO 2 (2002)

 

Artykuły

Rafał Lubieniecki, Polityka religijna władców dynastii staroakadyjskiej 

Magdalena Bilska-Ciećwierz, Statuty kolegium kanoników przy kolegiacie łęczyckiej z lat 1383-1467

Tomasz Kempa (Toruń), Metropolita Michał Rahoza a unia brzeska 

Bogusław Dybaś (Toruń), W poszukiwaniu modelu rządów w początkach panowania Augusta II w Polsce (1697-1700) 

Jarosław Kłaczkow (Toruń), Sytuacja prasy ewangelicko-unijnej na Polskim Górnym Śląsku w okresie międzywojennym 

 

Dyskusja

Stefan Kwiatkowski, Zagadnienie globalizacji w historii średniowiecznej

Stanisław Roszak, Globalizacja w epoce nowożytnej? Z rozważań nad kulturą uniwersalną i kulturą narodową

Leszek Kuk, Wiek XIX w dziejach procesów globalizacyjnych

 

Recenzje

Jerzy Serczyk: Czesław Stanisław Bartnik, Historiologia w kulturach starożytnych, „Standruk”, Lublin 2000 (dzieła zebrane, tom XV), ss. 290

Marcin Pawlak: Marek Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno-prozopograficzne, Kraków 2001, ss. 518

Stefan Kwiatkowski: Friedensethik im Spätmittelalter. Theologie im Ringen um die gottgebene Ordnung, hrsg. von Gerhard Beesterm Iler, Heinz-Gerhard Justenhoven (Beiträge zur Friedensethik 30), Stuttgart-Berlin-Köln 1999, ss. 94

Stanisław Roszak: Gintautas Sliesoriunas, Lietuvos Didžioji Kunigaikštysté vidaus karo išvakarése – didiku grupuočiu kova 1690-1697 m., wyd. Leidykla, Vilnius 2000, ss. 340

Paweł Hanczewski: John Stuart Shaw, The political history of eighteenth-century Scotland, Macmillian Press LTD, Basingstoke 1999, ss. 151

Bogusław Bogucki: Jacek Arkadiusz Goclon, Polska na królu pruskim zdobyta. Ustrój, administracja i sądownictwo doby Komisji Rządzącej w 1807 roku, Wrocław 1999

Władysław Zajewski: Tadeusz Edward Domański, Epoka Powstania Listopadowego, Norbertinum, Lublin 2000, ss. 404

Władysław Zajewski: Henri Troyat, Nicolas Ier, Librairie Académique Perrin, Paris 2000, ss. 231+15 ilustr.

Władysław Zajewski: Wiesław Caban, Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, ss. 268

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym