Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 13

KLIO 13 (2/2009)

 

Artykuły

Janusz Bieniak (Toruń), Terminologia pokrewieństwa i powinowactwa w średniowiecznych źródłach

Agnieszka Teterycz-Puzio (Słupsk), Formularz i pieczęć. Przyczynek do badań nad pozycją możnowładztwa w XIII w. 

Janusz Grabowski (Warszawa), Tytulatura na dokumentach książąt mazowieckich. Forma i funkcje (wybrane zagadnienia) 

Marek Cetwiński (Wrocław), Język „Księgi henrykowskiej” i problemy z jego tłumaczeniem i zrozumieniem 

Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Sprawy majątkowe późnośredniowiecznej kujawskiej elity szlacheckiej w źródłach dokumentowych i aktowych. Konwencja i rzeczywistość 

Eligiusz Podolan (Zielona Góra), Terminologia ustroju feudalnego w historiografii rosyjskiej II połowy XIX w.

 

Materiały

Krzysztof Nawotka (Wrocław), Aleksander Wielki w najnowszych badaniach)

Agnieszka Pawłowska (Toruń), Polityka hetmana Stanisława Koniecpolskiego wobec Kozaków po uchwaleniu "Ordynacji woyska Zaporowskiego" w 1638 roku

 

Recenzje

Jacek Wijaczka: Aloys Kaufmann, Gedenkbuch der Stadt Teschen, Teil 1-3, herausgegeben und kommentiert von Ingeborg Bucholz-Johanek unter Mitwirkung von Janusz Spyra, Cieszyn 2007 (= Bibliotheca Tessniensis IV, Series Polonica 2), ss. t. 1, 431; t. 2, 415; t. 3, 447

Szymon Kazusek: Kazimiera Chojnacka, Handel na Warcie i Odrze w XVI i w I połowie XVII wieku, Poznań 2007, ss. 306, mapa

Agnieszka Pawłowska: Mariusz Drozdowski, Religia i Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2008

Wiesława Duży: Dariusz Rolnik, Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, Katowice 2009, ss. 615

Jerzy Dygdała: Maria Bogucka, Ludzie z Kresów, Warszawa 2009, ss. 84

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym