Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Autorstwo

  1. Autorstwo pracy: Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający [corresponding author]redakcji artykuł.

Każdy autor jest zobowiązany do zaakceptowania zgłaszanej wersji artykułu oraz do zaakceptowania wszystkich zmian wprowadzanych w zgłoszonym tekście w trakcie prac redakcyjnych. Każdy autor jest zobowiązany do sprawdzenia i zaakceptowania treści całego artykułu, również w tych partiach, których nie napisał. Każdy autor ponosi odpowiedzialność za przyjętą metodologię oraz przedstawione wyniki badań. Autor zgłaszający tekst jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody wszystkich autorów na zgłoszenie tekstu do „Klio. Czasopisma poświęconego dziejom Polski i powszechnym”. Autor zgłaszający jest też odpowiedzialny za komunikację z pozostałymi autorami i przekazywanie im wszystkich uwag i decyzji redakcji „Klio”. Po opublikowaniu tekstu, autor zgłaszający jest odpowiedzialny za kontakt w sprawach związanych z artykułem i udzielanie odpowiedzi na pytania jego dotyczące.

Autor zgłaszający tekst zostanie poproszony o zadeklarowanie czy: 

1) zgłaszany tekst jest oryginalny i nigdzie wcześniej nie został opublikowany; w przypadku tekstu lub fragmentów tekstu, które zostały opublikowane należy zamieścić zgodę i warunki przedruku,

2) zgłaszany tekst został przygotowany rzetelnie i zgodnie z najwyższymi standardami dyscypliny,

3) wykorzystano wszystkie znane i dostępne materiały a zamieszczone w tekście dane są prawdziwe,

4) podano wszystkich autorów pracujących nad zgłaszanym tekstem,

5) podano właściwe, aktualne afiliacje wszystkich autorów.

Wszystkie zgłoszone materiały, teksty, ilustracje, wykresy, tabele muszą być oryginalne i wcześniej niepublikowane. Jeśli autor wykorzystuje wykresy, ilustracje czy tabele opublikowane wcześniej w innych tekstach, musi dostarczyć pisemną zgodę na wykorzystanie tych elementów w zgłaszanym tekście.

  1. Identyfikacja autorów: w celu ułatwienia identyfikacji, każdy z autorów proszony jest o podanie numeru ORCID (Open Researcher and Contributor Identifier). Więcej na temat tego identyfikatora można znaleźć tutaj.
  2. Konflikt interesów: autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów.
Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym